Atvērt Aprakstu
Open Description

Abu Garcia makšķerēšanas spoļu, oriģinālo rezerves daļu pasūtīšana.

Tagad varat pasūtīt Abu Garcia oriģinālās rezerves daļas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms Abu Garcia oriģinālo daļu pasūtījuma saņemšanas ir spēkā daži noteikumi un nosacījumi.

 Piegādes laiks:

– Parasti paiet aptuveni no 1 nedēļas līdz pusotram mēnesim, līdz esam gatavi nosūtīt detaļas jums. Piegādes laiku iespaido detaļu esamība ražotāja noliktavā un izvēlētais piegādes veids, kas tiek aprunāts ar klientu individuāli. Pēc pieprasījuma saņemšanas, nākamajā darba dienā mēs sazinamies ar rezerves daļu izgatavotājiem un precizējam daļu pieejamību. Pēc tam mēs informējam jūs par pieejamību, izmaksām un piegādes iespējām.

– Rezervju daļu pasūtīšana no Abu Garcia, ir tikai tad, kad klients ir veicis 100% priekšapmaksu. Kad ir atrunātas visas nianses par detaļu izmaksām, piegādes veidu, SIA ANDRIIART jums izrakstīs priekšapmaksas rēķinu. Tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas un maksājuma apstiprināšanas, tiek veikts pasūtījums no rezerves daļu izgatavotāja.

– Jūs nevarat atcelt pasūtījumu pēc oriģinālo daļu pasūtījuma un maksājuma veikšanas, jo mēs nevaram atcelt pasūtījumus no Abu Garcia.

– Lūdzu, ļaujiet mums neatcelt jūsu pasūtījumu, ja Abu Garcia nav jūsu pasūtītās daļas piegādājis pusotra mēneša laikā. Mēdz būt aizķeršanās daļu izgatavotāju rūpnīcās. Mēs nevaram to iespaidot. Mēs noteikti jūs informēsim par iespējamo kavēšanos un ātrāko piegādes laiku, par kuru mūs informēs daļu izgatavotāji.

– Parasti paiet aptuveni līdz divām nedēļai, līdz mēs precīzi zinām, vai Abu Garcia ir pieejamas daļas un varam veikt pasūtījumu. Pēc tam SIA ANDRIIART jums izrakstīs priekšapmaksas rēķinu. Tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas un maksājuma apstiprināšanas, tiek veikts pasūtījums no rezerves daļu izgatavotāja.

– Mēs jūs informēsim, ja viņiem nebūs jūsu pasūtīto rezerves daļu.

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs jūs informēsim par oriģinālo detaļu cenām EUR.

– Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks iekasēta 5% komisija, ja veiksiet papildus papildinājumu pēc tam, kad esam nosūtījuši jums priekšapmaksas rēķinu pirmajam pasūtījumam.

– Par to, ko var un ko nevar pasūtīt no rezerves daļām:

– Mēs iegādājamies un piegādājam jums oriģinālās Abu Garcia rezerves daļas tikai no orģināldaļu izgatavotāja.

– Abu Garcia nevar pasūtīt rezerves daļas (salīdzinoši veciem modeļiem, kas vecāki par 5 gadiem), bet mēdz būt izņēmumi spoļu zīmola Flagmaņiem (dārgajam galam). To precizējam pie daļu izgatavotāja atsevišķi. Kā arī daļas, kuras maina vai uzstāda tikai oficiālais serviss, ko noteicis ir pats spoļu izgatavotājs. Mēs sazinamies ar daļu izgatvotāju un informējam jūs. Un tad tiek pieņemts kopīgs gala lēmums.

– Lai pasūtītu rezerves daļas būs nepieciešami detaļu numuri, detaļu kodi, nosaukumi no shēmām/diagrammām, kas ir komplektā kastes, kad tiek iegādāta spole. Kā arī jums ir iespēja atrast shēmu internetā un no viņas atrast vajadzōgo informāciju. Mēs precizēsim visu, sazināsimies ar jums, pirms tiks veikts daļu pasūtījums.

Ja piekrītat iepriekš minētajiem noteikumiem, lūdzu, aizpildiet zemāk esošo pasūtījuma veidlapu un nosūtiet to mums.

Korektu aizpildīšanas shēmu atradīsiet zemāk. Tur būs paskaidrots ar attēliem, kur meklēt vajadzīgo informāciju, lai korekti aizpildītu Rezerves daļu pieprasījuma anketu.

– Kad būsim saņēmuši jūsu Rezerves daļu pieprasījuma anketu, mēs to izskatīsim nākamajā darba dienā. Sazināsimies ar daļu izgatavotāju, precizēsim pieejamību, piegādes laiku un veidu. Tad sazināsimies ar jums un pieņemsi kopīgu lēmumu.

Kā pasūtīt oriģinālās Abu Garcia rezerves daļas:

– Lūdzu, skatiet zemāk norādīto procedūras shēmu (tumšo zilā krāsā). Uzspiežot uz katra soļa. Būs soļi, kur būs redzami attēli, lai vieglāk saprast, kāda informācija mums ir nepieciešama.

– Kā piemērs ņemts Abu Garcia “Revo Beast 41-L”

1. Spoles Modelis, izlaiduma gads
2. Spoles kods / Artikuls
3. Detaļas/u nummurs/i no shēmas.

Atrodiet spoles kastē esošo shēmu un detaļas/u numuru/s tajā un ierakstiet tos pieprasījuma anketā, ja ir nepieciešamas vairākas detāļas tad atzīmējiet šādi #11 #121 #1344042 #802630

4. Detaļas/u nosaukums/mi.

Ja nosaukums/i nav pieejams/i, tad aizpildiet nākamo anketas punku Nr.5, kur ierakstiet detaļas/u oriģinālo/s nummurus.

5. Detaļas oriģinālais numurs/ri. ja ir pieejami – 1498751. Nepieciešamas vairākas detaļas, tad atzīmējiet šādi: 1498751, 1490820
6. Norādiet detaļas/ļu skaitu, ja vairākas daļas, tad atdaliet skaitu ar # (#3gb. #6gb. #1gb.)

7. Kā papildus iespēja, varat pievienot 3 attēlus un kopā ar pieprasījumu atsūtīt mums.

8. Un beigās, ja ir komentāri, tad ierakstiet tos komentāru ailē.

9. SPIEDIET – NOSŪTĪT.

Ordering Abu Garcia fishing reels, original spare parts.

Now you can order Abu Garcia original spare parts.

Please note that some terms and conditions apply before placing an order for Abu Garcia genuine parts.

Shipping time:

– It usually takes about 1 week to one and a half months before we are ready to ship the parts to you. The delivery time is affected by the availability of parts in the manufacturer’s warehouse and the chosen delivery method, which is discussed with the customer individually. After receiving the request, we contact the spare parts manufacturers on the next working day and clarify the availability of the parts. We will then inform you about availability, costs and delivery options.

– We order spare parts from Abu Garcia after 100% prepayment. When all the details about the cost of the parts and the method of delivery are discussed, SIA ANDRIIART issues you a prepaid invoice. After payment of the prepaid invoice and confirmation of payment, an order is placed from the spare parts manufacturer.

– You cannot cancel your order after ordering and paying for original parts, as we cannot cancel orders from Abu Garcia.

– Please allow us not to cancel your order if Abu Garcia has not delivered the parts you ordered within a one and a half month. There tends to be bottlenecks in parts manufacturing plants. We cannot influence it. We will be sure to keep you informed of any possible delays and the fastest delivery times that the parts manufacturers will notify us of.

– It usually takes up to two weeks before we know for sure if Abu Garcia has parts available and can place an order.

– We will notify you if they do not have the replacement parts you ordered.

– Please note that a 5% commission will be charged if you make an additional order after we have sent you a pre-paid invoice for your first order.

About what can and cannot be ordered from spare parts.

– We purchase and supply you with original Abu Garcia spare parts only from the original parts manufacturer.

– Abu Garcia cannot order spare parts (relative to old models older than 5 years), but there are exceptions for the Flagman (expensive end) reel brand. We clarify this with the parts manufacturer separately. As well as parts that can only be changed or installed by an official service determined by the coil manufacturer itself. We are contacting the parts manufacturer and will let you know. And then a joint final decision is made.

– To order replacement parts you will need the part numbers, part codes, names from the schematics/diagrams that come in the box when the reel was purchased. You also have the opportunity to find the scheme on the Internet and find the necessary information from it. We will clarify everything, contact you before the parts order is placed.

If you agree to the above terms, please complete the order form below and send it to us.

You will find the correct filling scheme below. It will be explained with pictures where to look for the necessary information to correctly fill out the Spare parts request form.

– Once we have received your Spare parts request form, we will process it the next working day. We will contact the parts manufacturer, clarify availability, delivery time and type. Then we will contact you and make a joint decision.

How to order genuine Abu Garcia spare parts.

– Please refer to the procedure diagram below. Pressing on every step. There will be steps with pictures to make it easier to understand what information we need.

Please refer to the procedure diagram below:

– Take Abu Garcia “Revo Beast 41-L” as an example

1. Reel Model, year of manufacture
2. Reel Code / Article
3. Part number(s) from schematic.

Find the schematic in the reel box and the part number(s) in it and write them in the inquiry form, if you need more parts then mark as follows #11 #121 #1344042 #802630

4. Part Name(s)

If the name(s) is/are not available, then fill in the next point of the questionnaire No. 5, where you write the original number(s) of the part(s).

5. Original part number(s). if available – 1498751. If you need multiple parts, then mark as follows: 1498751, 1490820
6. Specify the number of parts/pieces, if several parts, separate the number with # (#3pcs. #6pcs. #1pcs.)

7. As an additional option, you can add 3 images and send them to us along with your request.

8. And at the end, if you have any comments, please write them in the comment box.

9. PRESS – SEND.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adrese / Address
Piegādes veids / Shipping Method

Rezerves daļas / Spare parts

Uzspied vai aizvelc failus uz šo vietu, lai augšupielādētu. Tu vari augšupielādēt līdz pat 3 failiem.
Checkboxes