Atvērt Aprakstu
Open Description

DAIWA makšķerēšanas spoļu, oriģinālo rezerves daļu pasūtīšana.

Tagad varat pasūtīt DAIWA oriģinālās rezerves daļas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms DAIWA oriģinālo daļu pasūtījuma saņemšanas ir spēkā daži noteikumi un nosacījumi.

 Piegādes laiks:

– Parasti paiet aptuveni no 1 nedēļas līdz vienam mēnesim, līdz esam gatavi nosūtīt detaļas jums. Piegādes laiku iespaido detaļu esamība ražotāja noliktavā un izvēlētais piegādes veids, kas tiek aprunāts ar klientu individuāli. Pēc pieprasījuma saņemšanas, nākamajā darba dienā mēs sazinamies ar rezerves daļu izgatavotājiem un precizējam daļu pieejamību. Pēc tam mēs informējam jūs par pieejamību, izmaksām un piegādes iespējām.

– Rezervju daļu pasūtīšana no DAIWA, ir tikai tad, kad klients ir veicis 100% priekšapmaksu. Kad ir atrunātas visas nianses par detaļu izmaksām, piegādes veidu, SIA ANDRIIART jums izrakstīs priekšapmaksas rēķinu. Tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas un maksājuma apstiprināšanas, tiek veikts pasūtījums no rezerves daļu izgatavotāja.

– Jūs nevarat atcelt pasūtījumu pēc oriģinālo daļu pasūtījuma un maksājuma veikšanas, jo mēs nevaram atcelt pasūtījumus no DAIWA.

– Lūdzu, ļaujiet mums neatcelt jūsu pasūtījumu, ja DAIWA nav jūsu pasūtītās daļas piegādājis mēneša laikā. Mēdz būt aizķeršanās daļu izgatavotāju rūpnīcās. Mēs nevaram to iespaidot. Mēs noteikti jūs informēsim par iespējamo kavēšanos un ātrāko piegādes laiku, par kuru mūs informēs daļu izgatavotāji.

– Parasti paiet aptuveni līdz vienai nedēļai, līdz mēs precīzi zinām, vai DAIWA ir pieejamas daļas un varam veikt pasūtījumu. Pēc tam SIA ANDRIIART jums izrakstīs priekšapmaksas rēķinu. Tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas un maksājuma apstiprināšanas, tiek veikts pasūtījums no rezerves daļu izgatavotāja.

– Mēs jūs informēsim, ja viņiem nebūs jūsu pasūtīto rezerves daļu.

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs jūs informēsim par oriģinālo detaļu cenām EUR.

– Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks iekasēta 5% komisija, ja veiksiet papildus papildinājumu pēc tam, kad esam nosūtījuši jums priekšapmaksas rēķinu pirmajam pasūtījumam.

– Par to, ko var un ko nevar pasūtīt no rezerves daļām:

– Mēs iegādājamies un piegādājam jums oriģinālās DAIWA rezerves daļas tikai no orģināldaļu izgatavotāja.

– DAIWA nevar pasūtīt rezerves daļas (salīdzinoši veciem modeļiem, kas vecāki par 7 gadiem), bet mēdz būt izņēmumi spoļu zīmola Flagmaņiem (dārgajam galam). To precizējam pie daļu izgatavotāja atsevišķi. Kā arī daļas, kuras maina vai uzstāda tikai ofisiālais serviss, ko noteicis ir pats spoļu izgatavotājs. Mēs sazinamies ar daļu izgatvotāju un informējam jūs. Un tad tiek pieņemts kopīgs gala lēmums.

– Lai pasūtītu rezerves daļas būs nepieciešami detaļu numuri, detaļu kodi, nosaukumi no shēmām/diagrammām, kas ir komplektā kastes, kad tiek iegādāta spole. Kā arī jums ir iespēja atrast shēmu internetā un no viņas atrast vajadzōgo informāciju. Mēs precizēsim visu, sazināsimies ar jums, pirms tiks veikts daļu pasūtījums.

Ja piekrītat iepriekš minētajiem noteikumiem, lūdzu, aizpildiet zemāk esošo pasūtījuma veidlapu un nosūtiet to mums.

Korektu aizpildīšanas shēmu atradīsiet zemāk. Tur būs paskaidrots ar attēliem, kur meklēt vajadzīgo informāciju, lai korekti aizpildītu Rezerves daļu pieprasījuma anketu.

– Kad būsim saņēmuši jūsu Rezerves daļu pieprasījuma anketu, mēs to izskatīsim nākamajā darba dienā. Sazināsimies ar daļu izgatavotāju, precizēsim pieejamību, piegādes laiku un veidu. Tad sazināsimies ar jums un pieņemsi kopīgu lēmumu.

Kā pasūtīt oriģinālās DAIWA rezerves daļas:

– Lūdzu, skatiet zemāk norādīto procedūras shēmu (tumši zilā krāsā) . Uzspiežot uz katra soļa. Būs soļi, kuros būs redzami attēli, lai vieglāk saprast, kāda informācija mums ir nepieciešama.

– Kā piemērs ņemts DAIWA “15 Luvias 2506 “, ‘’Fuego LT4000-C’’.

1. Spoles Modelis, izlaiduma gads
2. Modeļa numurs
3. Detaļas/u nummurs/i no shēmas.

Atrodiet spoles kastē esošo shēmu un detaļas/u numuru/s tajā un ierakstiet tos pieprasījuma anketā, ja ir nepieciešamas vairākas detāļas tad atzīmējiet šādi #33 #73 #88

4. Detaļas/u nosaukums/mi.

Ja nosaukums/i nav pieejams/i, tad aizpildiet nākamo anketas punku Nr.5, kur ierakstiet detaļas/u oriģinālo/s nummurus.

5. Detaļas oriģinālais numurs/ri. ja ir nepieciešamas vairākas detaļas, tad atzīmējiet šādi: 6J688201, 6H417701, 6Q129501
6. Norādiet detaļas/ļu skaitu, ja vairākas daļas, tad atdaliet skaitu ar # (#3gb. #6gb. #1gb.)

7. Kā papildus iespēja, varat pievienot 3 attēlus un kopā ar pieprasījumu atsūtīt mums.

8. Un beigās, ja ir komentāri, tad ierakstiet tos komentāru ailē.

9. SPIEDIET – NOSŪTĪT.

DAIWA fishing reel, original spare parts ordering.

Now you can order DAIWA original spare parts.

Please note that some terms and conditions apply before placing an order for DAIWA Original Parts.

Shipping Time:

– It usually takes about 1 week to one month before we are ready to ship the parts to you. The delivery time is affected by the availability of parts in the manufacturer’s warehouse and the chosen delivery method, which is discussed with the customer individually. After receiving the request, we contact the spare parts manufacturers on the next working day and clarify the availability of the parts. We will then inform you about availability, costs and delivery options.

– Spare parts are ordered from Daiwa after a 100% prepayment. When all the details about the cost of the parts and the method of delivery are discussed, SIA ANDRIIART issues you a prepaid invoice. After payment of the prepaid invoice and confirmation of payment, an order is placed from the spare parts manufacturer.

– You cannot cancel your order after ordering and paying for original parts, as we cannot cancel orders from DAIWA.

– Please allow us to cancel your order if DAIWA has not delivered the parts you ordered within a month. There tends to be bottlenecks in parts manufacturing plants. We cannot influence it. We will be sure to keep you informed of any possible delays and the fastest delivery times that the parts manufacturers will notify us of.

– It usually takes up to one week before we know for sure if DAIWA parts are available and can place an order.

– We will notify you if they do not have the spare parts you ordered.

After receiving the order, we will inform you about the prices of the original parts in EUR.

– Please note that a 5% commission will be charged if you make an additional requests after we have sent you a pre-paid invoice for your first order.

– About what can and cannot be ordered from spare parts.

– We buy and deliver you original DAIWA spare parts only from the original parts manufacturer.

– DAIWA cannot order spare parts (relative to old models older than 7 years), but there tend to be exceptions for reel brand Flagmans (the expensive end). We clarify this with the parts manufacturer separately. As well as parts that can only be changed or installed by an official service determined by the reel manufacturer itself. We are contacting the parts manufacturer and will let you know. And then a joint final decision is made.

– To order replacement parts you will need the part numbers, part codes, names from the schematics/diagrams that come in the box when the reel is purchased. You also have the opportunity to find the scheme on the Internet and find the necessary information from it. We will clarify everything, contact you before the parts order is placed.

If you agree to the above terms, please complete the order form below and send it to us.

You will find the correct filling scheme below. It will be explained with pictures where to look for the necessary information to correctly fill out the Spare parts request form.

– Once we have received your Spare parts request form, we will process it the next working day. We will contact the parts manufacturer, clarify availability, delivery time and type. Then we will contact you and make a joint decision.

How to order original DAIWA spare parts.

– Please refer to the procedure diagram below:

– Take Daiwa “15 Luvias 2506”, “Fuego LT4000-C” as an example.

1. Reel Model, Release year
2. Model Number
3. Part number from schema

Find the schematic in the reel box and the part number(s) in it and write them in the inquiry form, if you need more than one part then mark as #7 #99 #113

4. Part name(s).

If the names are not available, then fill in the next item No. 5 of the questionnaire, where you write the part(s) original number(s).

5. Original part number(s), if multiple parts are required, please mark as follows: 6J688201, 6H417701, 6Q129501
6. Specify the number of parts, if several parts, separate the number with # (#3pcs. #6pcs. #1pcs.)

7. As an additional option, you can add 3 pictures and send them to us together with the request.

8. And in the end, if there are comments, then write them in the comment field.

9. PRESS – SEND.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adrese / Address
Piegādes veids / Shipping Method

Rezerves daļas / Spare parts

Uzspied vai aizvelc failus uz šo vietu, lai augšupielādētu. Tu vari augšupielādēt līdz pat 3 failiem.
Checkboxes